INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

INFORMUJEMY, ŻE WODA POD WZGLĘDEM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2294) I NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ.

INFORMUJEMY, ŻE WODA NA PŁYWALNI ORW GOŚCIM SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 CZERWCA 2022 ROKU  W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (Dz. U. z 2022, poz. 1230).