INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

WODA POD WZGLĘDEM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM SPEŁNIA WYMAGANIA ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 07 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 2294) I NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ